Siste om smittesituasjonen i kommunen:

Status 10.1. 2021: Det er påvist 1 ny smitta av Covid-19 i Sogndal kommune. Personen er no isolert og to nærkontaktar er sette i karantene. Det har vorte utført hurtigtesting på 10 personar der alle var negative. Smittekjelda er ikkje avklart og smittesporinga er ikkje avslutta.

Status 9.1. 2021: Det er påvist 1 ny smitta av Covid-19 i Sogndal kommune. Personen har vore på reise og har vorte smitta utanfor kommunen. Personen er no isolert og tre nærkontaktar er sette i karantene. Smittesporinga er avslutta.

Tidlegare meldingar om smitte i kommunen

Status 30.12.2020: Det er påvist 1 ny smitta av Covid-19. Personen har vore på reise i utlandet og er no i isolasjon. 2 nærkontaktar er sette i karantene. 

Status 27.11.2020:  Det er påvist 1 ny Covid-smitta i Sogndal kommune. Det er ein person som har vore i karantene som nærkontakt. Tilfellet fører ikkje til behov for ny smittesporing.

Status 21.11.2020: Det er påvist ein ny positiv prøve på Covid-19 i kommunen. Personen er isolert, og fire nærkontaktar er sette i karantene. Det vert framleis drive med smittesporing omkring tilfellet.

Status 13.11.2020: Det er påvist 1 ny Covid-smitta i Sogndal kommune. Den smitta har vore i karantene som nærkontakt og smittekjelda er kjent. Det er ingen nye nærkontaktar etter dette tilfellet.

Status 9.11.2020: Det er i løpet av helga kome ein ny positiv prøve på Covid-19. Personen har vore i karantene nokre dagar etter kontakt med smitte på austlandet. Ingen andre har vore utsett for smittefare her i kommunen. Elles har det i løpet av helga kome mange negative prøvesvar, så dei som er i karantene etter kontakt med andre smitta i kommunen, har ikkje fått viruset.

Status 06.11.2020: Det er påvist 1 ny Covid-smitta i Sogndal kommune. Den smitta er tilsett i helsetenesta og har hatt kontakt med ein pasient. Det er sett i verk isolering og fleire nærkontaktar er i karantene. Alle nærkontaktane vert testa i dag. Ein reknar med at smitten kjem etter opphald i Bergen. 

Status 01.11.2020: Det er påvist 1 ny Covid-smitta i Sogndal kommune. Personen er nyleg komen frå utlandet og er i innreisekarantene. Personen er isolert, og det er ikkje fare for smitte til andre. 

Status 30.10.20: Det er påvist tre nye Covid-smitta i Sogndal kommune. Alle tre er knytta til arbeidsinnvandring frå utlandet, og alle har vore ei tid i karantene som nærkontaktar. Personane er isolerte, og det er ikkje fare for smitte til andre. 

Alle dei 10 positive prøvane dei siste 10 dagane har kjent smitteveg, og me har ingen teikn som tyder på at det er generell smitte ute i lokalsamfunnet.

Status 25.10.20: Det er påvist 2 nye Covid-smitta i Sogndal kommune. Begge er nærkontaktar som er testa etter å ha vore i karantene ein periode. Sogndal kommune har hatt 7 positive testar siste veka.

Status 24.10.20. Det er påvist 2 nye Covid-smitta i Sogndal kommune. Den eine testa positivt ved innreise frå utlandet. Den andre er ein nærkontakt til ein kjent smitta som har testa positivt. Det vert utført smittesporing, og dei smitta er isolerte og nærkontaktar er sett i karantene.

Status 21.10.20: Det er påvist 1 ny Covid-smitta i Sogndal kommune. Personen testa positivt etter innreise frå utlandet. Det er sett i verk isolering og smittesporing. Dei 4 nye tilfella siste veka har ingen kjent samanheng med kvarandre, og alt tyder på at smitten har skjedd utanfor kommunen. Det er heller ikkje påvist vidare smitte internt i kommunen.

Status 20.10.20: Det er påvist 1 ny Covid-smitta i Sogndal kommune. Personen testa positivt etter innreise frå utlandet. Det er sett i verk isolering og smittesporing. Dei 3 nye tilfella siste veka har ingen samanheng med kvarandre, og alt tyder på at smitten har skjedd utanfor kommunen. Det er heller ikkje påvist vidare smitte internt i kommunen.

Status 19.10.20: Det er påvist 1 ny Covid-smitta i Sogndal kommune. Tilfellet vart oppdaga under testing ved innreise til landet.  
Personen er isolert, og det er føreteke smitteoppsporing der nærkontaktar er sette i karantene.

Status 14.10.20: Ein person i Sogndal fekk 14. oktober påvist koronasmitte. Vedkomande er sett i isolasjon, og kommune har kontroll på smittesporinga.
Tre nærkontaktar er testa, og desse testa negativt.

Før 14.10 har Sogndal kommune hatt totalt 5 smitta i heile smitteperioden.

Forsterka nasjonale smitteverntiltak, førebels fram til 19. januar

(06.01.21) For å halda kontroll på smittespreiing og avgrensa ny auke i smitte, vart det sett i verk forsterka nasjonale smitteverntiltak i førebels to veker frå 4. januar. Dette er no utvida med ein dag, til 19. januar.

Oversikt over nasjonale tiltak fra januar 2021 finn du på regjeringen.no.

Sogndal kommune oppmodar alle om å følgja dei nasjonale smitteverntiltaka.

Koronavaksine

(07.01.21) Sogndal kommune starta med vaksinering på sjukeheimane 7. januar.

Personar som er prioriterte til å få vaksina, vil bli kontakta for tilbod om vaksinasjon.

Meir informasjon finn du her på nettsida til Sogndal kommune.

Retningslinjer for besøk på institusjon

(04.01.21) Det er laga oppdaterte retningslinjer for besøk på institusjonane i Sogndal kommune. Retningslinjene gjeld for alle dei tre sjukeheimane frå 04.01.21.

For å kunne gjennomføra besøk, må både bebuaren og besøkande forstå og følgja retningslinjene som du finn her på nettsidenen til kommunen.

Risikovurdering Sogndal kommune

Kommuneoverlegen skal gjera ei vurdering av risikonivået i kommunen. Formålet er å vurdera sannsynlegheita for vidare spreiing av Covid-19 og konsekvensane av dette.

Per 11.1.21: Sogndal kommune er på risikonivå 1

Dei fem risikonivåa er:

Nivå 1: Kontroll - Ingen eller få påviste tilfelle, men moglegheit for oppblussing.

Nivå 2: Kontroll med klynger

Nivå 3: Aukande spreiing

Nivå 4: Utbreidd spreiing

Nivå 5: Ukontrollert spreiing

Ber folk som har vore på reise om å syna særleg omsyn

Den første tida etter heimkomst frå område med høgt smittepress har du høgare risiko for å vera smitta, men med enkle tiltak dei første ti dagane kan du beskytta dei rundt deg. Kommuneoverlegane i regionen vår oppmodar difor alle om: 

 • Hald 1 meters avstand til alle – og 2 meters avstand til eldre og kronisk sjuke som har auka risiko for alvorleg sjukdom om dei blir smitta.
 • Ikkje besøk helse- og omsorgsinstitusjonane våre.
 • Ikkje oppsøk stadar der folk samlast.
 • Pass på at du har god handhygiene med hyppig handvask eller bruk av handsprit.
 • Hald deg for deg sjølv og bestill test for covid-19 om du får teikn på luftvegsinfeksjon eller feber.

Meir om oppmodinga frå kommuneoverlegane kan du lesa her på nettsida til Sogndal kommune

Nasjonale reiseråd finn du på helsenorge.no:

 

 

Viktig at du tek telefonen

Vert du oppringt frå eit ukjent telefonnummer, kan det vera smittesporingsteamet i kommunen som ringer.

Om du til dømes er nærkontakt til ein som har fått påvist smitte, vil du bli kontakta av helsetenesta. Nummeret dei ringer frå, vil truleg vera eit ukjent nummer for deg, men det er viktig at du svarar.

Ynskjer du å bli testa for koronsmitte?

Har du symptom eller spørsmål om testing, ring ditt lokale legekontor:

 • Sogndal legesenter: 57 62 97 00
 • Leikanger legekontor: 57 65 27 20
 • Balestrand legekontor: 57 65 13 00

Du kan no bestilla koronatesting i Sogndal og Leikanger på nett. Bestillinga gjer du på www.c19.no.

Har du generelle spørsmål om korona?

Har du generelle spørsmål til dømes om karantene, isolering eller anna regelverk, ring koronatelefonen til Sogndal kommune: 57 65 28 00

E-post med spørsmål om korona til kommunen sender du til: korona@sogndal.kommune.no

(Koronatelefonen er open kvardagar 08.30-11.30)

Vil du koma med melding eller tips?

Meldingar eller tips om brot på smitteverntiltak kan sendast til postmottak@sogndal.kommune.no og merkast med «til smittevernlege». Me følgje arkivlova og offentleglova, og brevet vil bli journalført i saksarkivet til kommunen og publisert i postlista. Meldinga kan registrerast med anonym avsendar etter ønske. Kommunen følgjer reglar om teieplikt.

Smitterverntiltak i jula

(02.12.2020) Det er naudsynt med smitteverntiltak også i jula, men regjeringa lempar på nokre tiltak for at folk skal kunne feira jul og nyttår litt meir som normalt.

Les meir på regjeringen.no

Tiltak frå 25. november

(25.11.20) Dei nasjonale smitteverntiltaka er forlenga i minst tre veker frå 25. november. Regjeringa kjem med tiltak for jul og nyttår i veke 49.

Les meir på regjeringen.no.

Tiltak frå 5. november

(06.11.20) Her finn du oversikt over dei nasjonale smitteverntiltaka fra 5. november.

Det er per no ikkje innført lokale tiltak som tillegg til dei nasjonale tiltaka i Sogndal kommune. Kommunen vurderer situasjonen fortløpande ut frå nasjonale retningslinjer og den lokale smittesituasjonen.

Bestilling av korona-test på nett

(10.10.20) Du kan no bestilla koronatesting i Sogndal og Leikanger på nett.

Bestillinga gjer du på www.c19.no. Du må logga på med bankID.

Før du bestiller time, kan du sjekka på nettsida helsenorge.no om du bør testast for korona.

Har du ikkje moglegheit til å bestilla tid for testing digitalt, kan du ringa tlf. 57 62 97 00 (Sogndal legesenter) eller tlf. 57 65 27 20 (Leikanger legekontor).

Ved Balestrand legekontor har me ikkje bestilling av korona-test på nett. For testing i Balestrand, ringjer du tlf. 57 65 13 00.

Held fram med matpakke i dei kommunale barnehagane​

(16.10.20) Barnehagane, skulane og SFO er framleis på gult nivå etter trafikklysmodellen for smitteverntiltak. Barnehagane held fram med matpakke ut 2020. Gult nivå inneber nokre fleire praktiske utfordringar for personalet. At borna har med matpakke, frigir tid for personalet til å vera mest mogleg i lag med borna.

Me vil gjerna ei ny vurdering frå januar 2021.

Føresette vil ikkje måtte betala kostpengar for barnehage og SFO før matserveringa er i gang att.

Fleire nasjonale smitteverntiltak vert erstatta av lokale tiltak ved smitteutbrot

(30.09.2020) Regjeringa lettar på enkelte av dei nasjonale smitteverntiltaka. Samstundes må kommunane vurdera strengara tiltakt lokalt der smittepresset er høgt.

På nettsida til regjeringa finn du informasjon om kva det blir opna for frå 12. oktober.

Svar på koronatestar

(02.07.20) Dei som har teke kronatest, treng ikkje å ringa legen for å få prøvasvaret. Frå 2. juli kan ein logga seg på med MIn helse på Helsenorge.no for å sjå svaret etter at prøven er ferdig analysert.

Meir informasjon finn du på helsenorge.no

Støtte frå kommunalt næringsfond

(13.10.20) I samband med koronakrisa, har Sogndal kommune fått tilført omlag 2,4 millionar kroner frå Vestland fylkeskommune til kommunalt næringsfond. Målgruppa er bedrifter, etablerarar og andre næringsaktørar.

Søknadsportalen er no stengd, og dei siste innkomne søknadane er under handsaming. 

På nettsida til Sogn Næring finn du oversyn over tildelingar frå det kommunale næringsfondet

Bremsar vidare gjenopning

(07.08.20) Regjeringa bremsar gjenopning av samfunnet og strammar til for å halda kontrollen på smittespreiinga.

Les meir på nettsidene til regjeringa

Retningslinjer for besøk på institusjonar

(29.05.20) Frå 29. mai er det nye retningslinjene for besøk på institusjonane i Sogndal kommune.

For å kunne gjennomføra besøk, må både bebuaren og besøkande forstå og følgja krava som er sette.

Eit oversyn over retningslinjene som gjeld, finn du her på nettsida til kommunen.

Melding til støttekontaktar

(14.05.20) Frå 14. mai 2020 kan støttekontaktar, som har oppdrag knytt til bebuarane på Sogndal helse- og omsorgssenter (SHOS), Leikanger sjukeheim, helsetunet i Balestrand og miljøtenesta møta dei ute. Me ber om at støttekontaktane tek direkte kontakt med avdelinga der brukaren bur, slik at dei kan klargjera og møta støttekontakt etter avtale utanfor.

Frå 14. mai kan støttekontaktar gå inn i private heimar. Det er viktig å følgja dei til ei kvar tid gjeldande nasjonale føringane, som handvask, avstand (1, helst 2 meter) med meir. Støttekontaktar må vera friske og må ikkje utføra oppdrag om dei føler seg småsjuke. 

Tilbod om fysio- og ergoterapi

(20.04.20) Frå 20. april startar me gradvis opp att tilbod om individuelle timar hjå fysio- og ergoterapeut i kommunen (gjeld også private fysioterapeutar).

Me følgjer krav om smittevern frå folkehelseinstituttet, og både pasient og terapeut må vera heilt friske for å møta opp.

Les meir under aktuelt på nettsida til kommunen

Informasjon frå helsestasjon- og jordmortenesta

(20.04.20) Frå måndag 20.04.20 vert det tilnærma normal drift i helsestasjon- og jordmortenesta.

Det vert framleis ikkje tilbydd gruppekonsultasjonar, og heimebesøk vert framleis utført på helsestasjon. Generelle smitteverntiltak gjeld.

Det er fortsatt ikkje høve til å ta med søsken til helsestasjon, eller barn på svangerskapskontroll. 

Individuelle konsultasjonar går som normalt.

Helsestasjon- og jordmortenesta i Sogndal kommune ynskjer å beskytta dei mest sårbare brukarane våre mot koronasmitte.

Me ynskjer difor ikkje at du/de skal koma på helsestasjon, om ein har

 • feber
 • hoste
 • sår hals
 • influensasymptom
 • tung pust

Ring  57 65 27 70 så avtalar me ny tid.

Meir om helsestasjon- og jordmortenesta kan du lesa her på nettsidene til Sogndal kommune

Helsestasjon for ungdom og unge vaksne

(20.04.20) Frå 20. april er helsestasjon for ungdom og unge vaksne open for timebestilling.

Det gjeld for

 • prevensjon
 • symptom på seksuelt overførbar kjønnssjukdom
 • innsetjing/uttak p-stav
 • innsetjing/uttak spiral
 • samtale

Drop in og sjølvtesting vil framleis vera stengt.

Timebestilling kan gjerast på tlf: 57 65 27 70

Generelle smittevernreglar i tråd med tilrådingar frå Folkehelseinstituttet gjeld.

Høg arbeidsløyse – ver tilgjengeleg for arbeidsmarknaden

(08.04.20) Mange bedrifter har blitt nøydde til å stenge dørene som følgje av koronakrisa.

Offisiell statistikk per 3. april viser at vi no har 622 ledige i Sogndal kommune. Dette utgjer 9,6 % av arbeidsstyrken. Talet arbeidsledige på same tid i fjor var 92.

Dette er ein tøff periode for både små og store bedrifter – og det er ein tøff periode for mange av dei som ikkje veit heilt sikkert kva tid dei kan komme tilbake på jobb. Eit godt tips til alle arbeidsledige er å gjere seg tilgjengeleg for arbeidsmarknaden. I helse- og omsorgssektoren kan det raskt bli behov for fleire folk – og det er venta at det kan oppstå behov i andre næringar og kritiske tenester både lokalt og nasjonalt.

Du finn meir informasjon her på nettsidene til kommunen

Viktig å avsløra falske nyhende

(07.04.20) Å læra seg å avsløra falske nyhende er ein effektiv vaksine mot å bli lurt. Det er særleg viktig i ei slik krise som me er inne i no.

Ei falsk nyhende er ei nyhendeliknande sak som ser ut som ho er ekte, men som heilt eller delvis er basert på løgn eller der viktig informasjon er utelaten.

Falske nyhende kan i verste fall forsterka ei pågåande krise og føra til at folk handlar i strid i viktige tryggleiksråd – utan å vilja det. Falske nyhende kan over tid svekka tilliten til styresmaktene, media og vitskapen.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har i samarbeid med Medietilsynet, Politiets tryggleiksteneste (PST) og Politidirektoratet (POD) laga faktaarket «Slik avslører du falske nyheter».

Informasjon frå Sogn barnevern

(03.04.20) Alle er no inne i ei spesiell tid, der familiar gjer seg ulike erfaringar. Nokre familiar opplever kvardagen som ekstra utfordrande. Dersom du som foreldre/ungdom/barn treng støtte i ei krevjande tid, er det til ei kvar tid tilsette ved Sogn barnevern som kan møte deg via telefon/skype.

Meir informasjon og telefonnummer finn du i denne artikkelen på nettsida til Sogndal kommune

Få ein telefonven frå Røde Kors

(30.03.20) Røde Kors Omsorg i Sogndal, Leikanger og Balestrand tilbyr ein telefonven til deg som treng nokon å snakka med. Tilbodet går til alle som sit heime aleine.

Du kan ringa eit av desse nummera dersom du ønskjer å få ein telefonven:

Sogndal: 932 02 490, Balestrand: 412 34 039 Leikanger: 905 01 614.

Les meir om tilbodet i denne nyhendeartikkelen på nettsidene til kommunen

Hjelpetelefonar og nettsider

(26.03.20) Dersom du treng nokon å snakka med om bekymringar eller vanskelege opplevingar, er det mange telefontenester og nettsider der du kan få råd, rettleiing og nokon å snakka med.

Psykiskhelse.no har oversikt over ei rekkje ulike hjelpetelefonar, chattetenester og nettsider både for barn og vaksne.

Ordningar for landbruket

(20.03.20) Landbruksdirektoratet har kome med informasjon om mellom anna tolking av regelverket knytt til tilskot til sjukdomsavløysing grunna koronasmitte.

Oppdatert informasjon om dette finn du på nettsidenen til Landbruksdirektoratet

Informasjon til arbeidsgivarar om permitteringar/oppseiingar

(19.03.20) Dei neste dagane og vekene forventar Nav stor pågang frå arbeidsgivarar som treng bistand og rettleiing for å sikra at varsel om permitteringar eller oppseiingar blir gjort på ein god måte.

I denne artikkelen kan du få nokre råd, tips og anbefalingar som kan bidra til ein god prosess for både arbeidsgivar og dei tilsette dette vil gjelda for. 

Lokal koronatelefon for Sogndal kommune

(18.03.20) Sogndal kommune har eit eige telefonnummer og e-postadresse for spørsmål knytt til koronaviruset.

Meir informasjon finn du i denne nyhendeartikkelen på nettsidene til kommunen

Informasjon på ulike språk om karantene og isolasjon

På nettsida til Folkehelseinstitutet finn du informasjon om heimekarantene og isolasjon på engelsk, arabisk, dari, farsi, fransk, italiensk, kurmanji, litauisk, pashto, polsk, punjabi, russisk, somali, samisk (nord- og sørsamisk), sorani, spansk, tegalog, thai, tigrinja, tyrkisk, tysk, urdu og vietnamesisk.  

Tips gjerne nokon du kjenner som treng informasjon på eitt av desse språka.

Kontakt lege via telefon

Viss du trur du kan vera smitta av koronaviruset, ta kontakt med fastlegen eller legevakta på tlf. 116 117.

For å hindra at du smittar medpasientar på legekontoret, ber me om at du tek kontakt med legevakta på telefon i første omgang.

Telefonnummer til legekontora er:

Leikanger legekontor: 57 65 27 20

Sogndal legesenter: 57 62 97 00

Balestrand legekontor: 57 65 13 00

Ring berre til legekontora dersom det gjeld mistanke om sjukdom. Ved andre spørsmål om koronaviruset, sjekk nettsidene til Folkehelseinstituttet. Viss du ikkje finn svaret der, kan du ringa den nasjonale informasjonstelefonen: 815 55 015.

Slik kan du unngå å bli smitta

 • Unngå å hosta eller nysa direkte på andre.
 • Hald minst ein meters avstand til andre.
 • Host inn i eit papirlommetørkle som du kastar. Deretter må du vaska deg på hendene.
 • Viss du ikkje har eit papirlommetørkle, bør du hosta i albogekroken slik at du ikkje sprer dråpar ut i lufta.
 • Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunka vatn, spesielt når du har vorte ute blant folk.
 • Du kan også bruka eit desinfeksjonsmiddel som inneheld alkohol, viss du ikkje har såpe og vatn tilgjengeleg.
 • Finn alternativ til handhelsing og klemming.

Information about coronavirus disease in English 

Arkiv

Opne dagsturhytter

(26.06.20) Dagsturhyttene i Sogndal kommune er opna att. Du finn meir informasjon i denne artikkelen på nettsida til kommunen.

Gradvis gjenopning

(15.06.20) Norske myndigheter har lagt opp til ein kontrollert og trinnvis gjenopning av samfunnet og ein plan for justering av koronatiltaka.

Dette kan du lesa meir om på nettsidene helsenorge.no.

Testing ved symptom på koronavirussjukdom

(05.05.2020) Kriteria for testing vert stadig utvida. No kan alle i befolkninga der lege mistenker kronavirussjukdom, bli testa. Men framleis er det slik at innlagde i institusjonar og tilsette i helsetenesta skal prioriterast. I tillegg skal ein ta omsyn til kapasiteten for testinga lokalt.

I Sogndal kommune føregår testinga på legekontora. Ved spørsmål om testing skal du kontakta det lokale legekontoret. Vanlegvis vert det ikkje teke testar på kveldstid og i helg.

Meir informasjon finn du i denne artikkelen på nettsidene til Sogndal kommunen

Foreldrebetaling i barnehage

(30.04.20) Siste informasjon om foreldrebetaling var at faktura for mars skal betalast. Det blir betalingsfri for april. Faktura blir send for mai månad, den skal alle betala. Den har fråtrekk for kostpeng. Eventuelt avvik i foreldrebetaling grunna den usikre situasjonen, vil bli retta opp i junifakturaen.

For behandling av fritak for foreldrebetaling ved at barna ikkje nyttar barnehagen, gjeld vedtektene for barnehagane.

Husstandar som har fått vesentleg og varig endring i inntektsgrunnlaget, kan søkja om redusert foreldrebetaling. Dokumentasjon på ny skattepliktig inntekt skal ligga ved søknaden. Søknadsskjema og meir informasjon finn de under Barnehage på kommune si heimeside.

Kulturskulen opnar litt

(30.04.20) Kulturskulen vil ta til måndag, 4. mai, med redusert tilbod.

Sogndal kulturhus og Sagatun skule vert fysisk undervisningsstad i fyrste omgang. Elevane som ikkje har undervisninga der, vil få fjernundersvisning, så langt det let seg gjera.

Meir informasjon finn du på nettsidene til Sogn kulturskule

Politikarane handsama innspel frå næringslivet

(30.03.20) Sogndal kommune har motteke ei rekke innspel til tiltak for å betra situasjonen for næringslivet i kommunen. Desse innspela vart tysdag presenterte for formannskapet, og dei støtta dei vurderingane administrasjonen har gjort.

Oppsummering etter politisk handsaming av innspel frå næringslivet finn du i denne nyhendeartikkelen på nettsida til kommunen

Biblioteka i Sogndal og Balestrand opnar att

(22.05.20) I veke 22 opnar biblioteka i Sogndal og Balestrand att.

Opningstidene frå veke 22 blir:

Sogndal: tysdag og onsdag 10-15, torsdag 12-18, måndag, fredag og laurdag stengt.

Balestrand: måndag og onsdag 16-18, torsdag 11-15.

Biblioteket på Leikanger held stengt inntil vidare.

Les meir på nettsida til biblioteket

Besøk på sjukeheimane

(14.05.20) Sjukeheimane i Sogndal kommune har no forsiktig opna for at bebuarar og pårørande kan få treffast att.

Det er laga oppdaterte retningslinjer for besøk på sjukeheimane og omsorgssenter med heildøgnstilsyn (Prestahagen).

For å kunne gjennomføra besøk, må både bebuaren og besøkande forstå og følgja dei oppdaterte retningslinjene som du finn her på nettsidene til kommunen.

Opning av skulane i Sogndal kommune​

(08.05.20) No gler me oss til å ta imot alle elevane i Sogndalsskulen i løpet av veke 20. Dette gjeld også det meste av aktiviteten til Sogndal opplæringssenter.

Meir informasjon finn du i denne artikkelen på nettsida til Sogndal kommune.

Vidarefører opningstid i barehage og SFO

(08.05.20) Sogndal kommune vidarefører dagens opningstid i barnehage og SFO dei kommande to vekene. Det blir 7 timar opningstid i barnehage og mellom klokka 08.00 og 15.30 i SFO for veke 20 og 21. 

Reglar for arrangement og samlingar

(06.05.20) Frå 7. mai blir det tillate med arrangement på offentleg stad for inntil 50 personar. Kva reglar arrangørar må følgja, finn du informasjon om på på nettsidene til Folkehelseinstiutttet.

Foreldrebetaling i SFO

(30.04.20) Fakturering for SFO er utsett denne månad, og det vil koma meir informasjon så snart me har ei løysing.

Opning av skular (1.–4. trinn) og SFO

(24.04.20) Det er bestemt at skulane i Sogndal opnar igjen måndag 27. april for 1.–4. trinn og SFO.

Nasjonale myndigheiter er tydelege på at det er trygt for barn å koma tilbake til skulen.

Me skal gjera det me kan for at dette skal gå fint, sjølv om ting ikkje er heilt tilbake i normale forhold. 

Meir informasjon finn du her på nettsidene til Sogndal kommune

Kan gå tur med støttekontakt

(23.04.20) Frå 16. mars har støttekontaktane i Sogndal kommune ikkje kunna besøka brukarane sine.

Me er no inne i ein anna fase av koronautbrotet, og i samband med det vil det frå fredag 24. april vera opning for at støttekontaktar kan møta sine brukarar, for å gå ein tur i lag.

Meir informasjon finn du i denne saka på nettsida til kommunen

Opning av barnehagane i Sogndal kommune

(16.04.20) Sogndal kommune har bestemt at alle barnehagane i Sogndal opnar måndag 20.04.

For å sikra forsvarleg drift, og kunne best mogleg halda oss til rettleiar om smittevern i barnehagar under covid-19 utbrotet i 2020, vil me første veka ha ei opningstid på 7 timar.

Les meir her på nettsidene til Sogndal kommune

Webinar om krisepakkar for næringslivet

(16.04.20) Sogn Næring, Sognefjorden Næringshage og Visit Sognefjord inviterer, saman med Lærdal Næringsutvikling, Aurland kommune, Vik kommune og Luster kommune, til

webinar om krisepakkar for næringslivet, med vekt på kontantstøtteordning og statsgaranterte lån.

Webinaret finn stad onsdag 22. april klokka 10.

Du møter:

 • Anne Britt Hjelmeseter, Deloitte
 • Oddstein Haugen, Gunnar Ruud og Helga Kalhagen, Luster Sparebank
 • Agnar Holen, styreleiar Sogn Næring og andre representantar frå næringslivet

Informasjon om påmelding finn du på nettsidene til Sogn Næring

Miljøstasjonane opnar med restriksjonar på antal bilar

(14.04.20) Frå tysdag 14. april opnar miljøstasjonane med vanlege opningstider. Det er restriksjonar på antal bilar som kan vera på anlegget samstundes.
Har du moglegheit til å oppbevara avfallet heime litt til, oppmodar SIMAS om å gjera det.
Les meir på SIMAS sine nettsider

Sogndal kommune bur seg på gradvis opning av barnehagar og skular

(08.04.20) Sidan 13.mars har barnehagar og skular vore stengde, og det er blitt gjeve alternative opplegg. No har regjeringa bestemt at vi skal opne barnehagar i løpet av tidsrommet 20.–27. april og 1.–4. klasse på skulane (inkl. SFO), vil opne frå 27. april. 

Føresetnaden er at dette skal kunne skje på ein forsvarleg måte.

Sogndal kommune vil vurdere om det er forsvarleg å opne barnehagane frå 20. april, eller om dette må utsetjast noko. Ein konklusjon om dette vil føreligge seinast torsdag 16. april.

Les meir i på nettsidenen til Sogndal kommune her

Krisepakka til idrett, kultur og frivilligheit

(08.04.20) 14. april kan frivillige lag og organisasjonar og arrangørar i kultursektoren søka om kompensasjon for korona-avlyste, utsette eller stengde arrangement. Fordi det er kort søknadsfrist, er det lagt til rette for at søkarane kan bruka tida fram mot 14. april på å førebu seg.

Meir informasjon finn du her på nettsidene til Sogndal kommune

Kan framleis bestilla bøker frå biblioteket

(14.04.20) Biblioteka i Sogndal kommune held framleis stengt, men «take away»-ordninga frå før påske vert vidareført.

Du kan bestilla bøker gjennom Bibliofil, på e-post eller telefon, så kan du henta bøkene ved biblioteket. No kan du også levera inn bøker du har lånt.

Meir informasjon om kva dei enkelte biblioteka i kommunen kan tilby og korleis du går fram, finn du på nettsidene til Sogndal bibliotek. 

Vil opna samfunnet gradvis og kontrollert

(07.04.20) Regjeringa heldt tysdag ettermiddag pressekonferanse om koronatiltak etter påske.

Barnehagane, 1.-4. trinn i grunnskulen og SFO vil bli gjenopna, og regjeringa vil i slutten av april oppheva forbodet mot å overnatta på hytta. Frisørar og andre verksemder med ein-til-ein-kontakt vil få gjenoppta verksemda viss dei følger krav om smitteverntiltak. Endringane vil skje gradvis i løpet av april.

I tillegg vil regjeringa gjenopna vidaregåande skule for elever på VG3 som følgjer yrkesfagleg løp i skule og yrkesfagelevar på VG2, dersom det kan gjerast på ein smittevernfagleg forsvarleg måte.

– Kampen mot viruset er ikkje vunnen, sjølv om me no ser ut til å ha nådd målet om at kvar person i gjennomsnitt ikkje smittar flere enn ein. Me må framleis belaga oss på strenge smitteverntiltak i lang tid. Gjenopningen av samfunnet skal skje over tid og kontrollert. Dette skal me klara saman, seier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

På pressekonferansen vart det lagt fram ei liste over tiltaka framover

Informasjon til russen frå politiet

(06.04.20) "Vi forstår at de er skuffa over at russetida ikkje blir slik den skulle. Men vi trur de alle skjønar kor alvorleg situasjonen er og kvifor myndigheitene har teke grep", heiter det i brevet Vest politidistrikt har sendt til årets russ i vest.

I brevet blir russen oppmoda om å vera kreative og ta i bruk digitale plattformer framfor fyskiske samlingar og treff.

Heile brevet kan du lesa i denne nyhendeartikkelen på nettsida til kommunen

Informasjonsannonse frå Sogndal kommune

(06.04.20) Laurdag 04. april hadde Sogndal kommune ein annonse om situasjonen knytt til koronaviruset på trykk i papirutgåva av Sogn Avis.

Annonsen kan du sjå her

Serviceskyss-ruter startar opp att

(31.03.20) Kringom sine serviceskyss-ruter vert starta opp att frå tysdag 31. mars

Som før er rutene opne for alle, men på grunn av koronasituasjonen gjer Kringom nokre tilpassingar for å leggja til rette for at sjåførane og dei reisande i minst mogleg grad vert eksponerte for smitterisiko.

Det er laga eigne retningslinjer som vil gjelda inntil vidare.

Informasjon om gjeldande retningslinjer for serviceskyss-rutene, samt ruter og tinging i dei enkelte kommunane, finn du på Kringom.no

Kontroll på branntryggleiken i ein endra kvardag

(31.03.20) I samband med at fleire er heime frå jobb og skule, publikumsbygg stenger heilt eller delvis ned og at me endrar åtferd, vil branntryggleiken kunne bli endra. For å unngå utrykningar i denne tida oppmodar Sogn brann og redning kvar og ein til å ha eit brannførebyggande blikk på dei daglege rutinane.

Les meir på nettsidene til Sogn brann og redning

No kan du låna bøker til påske

(31.03.20) Biblioteka i Sogndal kommune held stengt på grunn av fare for koronasmitte. Dei vil likevel tilby deg å låna bøker før påske. Bøkene vert leverte til deg på utsida av biblioteket. 

Tilbodet er sett i gang i samråd med smittevernlege i Sogndal kommune. 

Meir informasjon om tilbodet finn du på nettsidene til Sogndal bibliotek

Foreldrebetaling barnehage og SFO

(13.03.20, oppdatert med presisering 20.03.19) Ingen skal betala for barnehage eller SFO i den perioden skular, barnehagar og SFO er stengde grunna koronaviruset. Det betyr at sjølv om du har brukt tilbodet i perioden, vil du sleppa å betala.

Faktura for mars er send ut og skal betalast. Fråtrekk for stengde dagar vil skje på neste faktura. Ny faktura kjem når barnehage og SFO opnar igjen.

Kommunen held hjula i gang

(31.03.20) Sjølv om koronaviruset har gjeve oss nye spelereglar forsøkjer vi å halde kommunen i drift på beste måte, mellom anna gjennom videomøte.

Arne Abrahamsen, kommunalsjef plan og samfunn, rosar dei tilsette for korleis dei har snudd seg rundt og strek seg i situasjonen me er i.  

Les meir i denne nyhendeartikkelen på nettsidene til Sogndal kommune

SIMAS utset vårryddeaksjonen

(27.03.20) SIMAS melder at vårryddeaksjonen i april, mai og juni er utsett inntil vidare.

Etter planan skulle dei ha vore i Fjærland, på Veitastrond og på Høyanger sørside for å gje folk moglegheita til å levera restavfall og farleg avfall.

Barnehagane og skulane i Sogndal kommune ynskjer å bidra i kvardagen

(24.03.20) Med ein brå overgang stengde barnehagar og skular frå 12.–13. mars, basert på nasjonale vedtak. Dette har ført til ein endra kvardag for både tilsette, barn/elevar og føresette. For å halde banda mellom barnehage/skule og heim vil barnehage- og skuletilsette halde jamleg kontakt med heimane.

Les meir (informasjon på fleire spåk) om kontakten mellom skule/barnehage og heimane på denne artikkelen på nettsida til kommunen

Vidarefører tiltak mot koronasmitte

(24.03.20) På ein pressekonferanse tysdag ettermiddag vart det opplyst at tiltaka som skal hindra korona-smitte, vert vidareførte til 13. april. Statsminister Erna Solberg opplyser at det vil bli gjort ei ny vurdering av situasjonen i løpet av påskeveka.

Les pressemeldinga frå regjeringa her

Lokalt karantenevedtak oppheva

(22.03.20) Lokale karantenevedtak i kommunane i tidlegare Sogn og Fjordane fylke vert oppheva søndag 22. mars.

Søndag 15. mars fatta kommuneoverlegar i dei fleste kommunane i tidlegare Sogn og Fjordane vedtak om at personar som hadde hatt opphald i ei rekke andre regionar i Noreg, måtte vera i karantene i 14 dagar etter innreise til kommunen. Vedtaka vert oppheva frå søndag 22. mars.

Les meir i felles pressemelding frå kommunelegane i Sogn og Fjordane

Innfører hytteforbod

(20.03.20) Regjeringa innfører forbod mot å overnatta på fritidseigedom utanfor eigen kommune. 

Det vert gjeve unntak for personar som er i karantene fordi dei delar husstand med ein som er påvist smitta av koronaviruset.

Les meir på nettsidene til regjeringa

Friskmelde etter koronasmitte

(19.03.20) Dei to påviste tilfella av koronasmitte i kommunen er no friskmelde.

Den ein er ute av isolasjon og den andre har byrja på dei siste sju dagane av isolasjon etter friskmelding, opplyser Jan Ove Tryti, tenesteleiar for legetenester og legevakt i Sogndal kommune.

Brot på karantene og besøksforbod

(19.03.20) Sogndal kommune registrerer mange spørsmål knytt til brot på karantene og besøksforbod.

Kommunen har ingen myndigheit til å gripa inn i slike saker. Politiet har gått ut og sagt at dei vil prioritera brot på smittevernlova i den ekstraordinære situasjonen samfunnet er inne i. Dei oppmodar vidare om at dei som er vitne til openbare regelbrot, rettar seg til politiet.

Les meir i denne artikkelen på nettsida til kommunen

Dagsturhyttene er stengde

(18.03.20) På grunn av den noverande situasjonen rundt koronaviruset har Sogndal kommune valt å stengja dagsturhyttene i kommunen på ubestemt tid.

Meir informasjon finn du i denne nyhendeartikkelen på nettsidene til kommunen

Ber næringslivet om å ta kontakt

(18.03.20) Sogn Næring, som kommunen sin forlengja arm ut mot næringslivet, har rigga seg med eit godt fagteam for å handtera spørsmål frå bedriftene i kommunen.

Det er viktig at bedriftene spelar inn behov, ynskjer og tiltak dei ser som naudsynte. Sogn Næring har alt spelt inn tiltak til kommuneleiinga på vegner av næringslivet, som er til behandling no.

Dersom du har innspel, treng hjelp eller berre vil prata i ein vanskeleg situasjon, ta kontakt med oss på post@sognnaring.no / 975 87 931.

Les meir her på nettsida til Sogn Næring

Serviceskyss-rutene innstilte

(17.03.20) Alle Kringom sine serviceskyss-ruter vert innstilte inntil vidare. Innstillingane blir gjort for å avgrensa spreiing av koronaviruset.

Informasjon om innstillingane vert publisert på Kringom.no, samt på skjermar på terminalar og på Kringom si Facebook-side.

Kringom kjem tilbake med informasjon når dei veit kva tid rutene vil starta opp att.

Besøksforbod på sjukeheimar og omsorgsbustadar

(17.03.20) Frå 16. mars er det besøksforbod for alle pårørande på sjukeheimane og omsorgsbustadane i Sogndal kommune.

Dette er i tråd med rettningslinene frå Helsedirektoratet som seier at det no er naudsynt med adgangskontroll og besøksstogg i alle landets offentlege og private helse- og omsorgsinstitusjonar, samt i fellesareal i omsorgsboligar med vidare for å beskytta sårbare pasientar og brukarar mot smitte av koronavirus.

Les meir i denne nyhendesaka på nettsidene til kommunen i denne saka

NAV Sogndal og flyktningtenesta stengt for besøk

(17.03.20) NAV-kontoret er eit offentleg kontor med besøk av mange med kroniske sjukdomar. For å beskytte desse, og generelt hindre smittespreiing, vil du få hjelp på andre måtar enn fysisk oppmøte. Me hjelper deg på telefon eller på nett. 
Dette gjeld også flyktningtenesta.
Her finn du informasjon om korleis du kjem i kontakt med NAV og flyktningtenesta inntil vidare.

SIMAS stengjer alle miljøstasjonane, men avfallet frå husstandar vert henta

(16.03.20) Alle miljøstasjonane blir stengde frå og med måndag 16. mars.

Dette vart vedteke på beredskapsmøte hjå SIMAS søndag. SIMAS har risikovurdert drift av miljøstasjonane og bestemt å avgrensa smittekjelder for coronavirus/Covid-19. 

SIMAS vil per no henta avfall frå alle husstandar som vanleg. Følg med på simas.no for oppdatert informasjon.

SIMAS ber at alle vaska seg godt på hendene både før og etter dei har trilla fram dunken for tømming.  Dei oppmodar også folk om å vaska både handtak og lok på dunkane.

Les meir på nettsidene til SIMAS

Hald deg heime ved akutt luftvegsinfeksjon

(16.03.20) Dersom du har symptom på akutt luftvegsinfeksjon, bør du halde deg hjemme, melder Folkehelseinstituttet på nettsidene sine. Det gjeld også dersom du har lette symptom som til dømes forkjøling eller vondt i halsen.

Dei fleste som har symptom på akutt luftvegsinfeksjon, treng ikkje testast for det nye koronaviruset (covid-19). Testane bør brukast på sårbare grupper og helsepersonellet som behandlar dei. Det er laga kriterier for hven som bør testas.

Husstandsmedlemmar kan leva som vanleg og treng ikkje å vera i karantene, men dei bør vera ekstra merksame på eigne symptom. Dersom dei får symptom på luftvegsinfeksjon, bør dei sjølve halda seg heime til eitt døgn etter at dei er frie for symptom. Dette gjeld også helsepersonell.

Stengjer fleire verksemder

(15.03.20) Helsedirektoratet har vedteke stenging av ei rekke verksemder for å stogga spreiing av korona-virussjukdom (covid-19).

Vedtaket gjeld følgjande verksemder i offentleg og privat regi utanfor spesialisthelsetenesta, med mindre verksemda kan ivareta  pålegg om smittevern frå helsemyndigheitene:

a) Fysioterapeutar, herunder manuellterapeutar

b) Kiropraktorar

c) Optikarar

d) Fotterapeutar

e) Logopedar

f) Psykologar

g) Verksemder som utfører komplementær og alternativ medisin

h) Verksemder som utfører alternativ behandling

i) Andre verksemder utanfor spesialisthelsetenesta som tilbyr tenester som ikkje vert ansett som nødvendig helsehjelp der tenesta involverer fysisk personkontakt med mindre enn to meters avstand som varer over 15 minuttar, herunder aktivitørar, tannpleiarar mv.

Det vert forutsett at kommunane sikrar at pasientar framleis får dekka behova for heilt nødvendig helsehjelp, heiter det på nettsidene til Helsedirektoratet.

Vedtaket gjeld frå kl 00.00 måndag 16. mars 2020.

Forskrift om karantene, isolasjon og heimel til forbod mot opphald på fritidseigedomar

(15.03.20) I ekstraordinært statsråd 15. mars 2020 vedtok regjeringen ei ny forskrift om karantene, isolasjon og heimel til forbod mot opphald på fritidseigedomar. Med unntak av forbodet mot opphald på fritidseigedomar trer forskrifta i kraft straks, og gjeld fram til 1. april, men kan bli forlenga. Bakgrunnen er behovet for ei tydeleg nasjonal regulering, heiter det på regjeringen.no.

Les Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer på Lovdata

Vedtak om karantene for Sogndal kommune

Vedtaket vert oppheva frå søndag 22. mars. Les meir i felles pressemelding frå kommunelegane i Sogn og Fjordane

(15.03.20) Alle som kjem til Sogndal kommune etter reiser i fylka Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet, og dei geografiske områda som tilsvarer tidlegare Sør-Trøndelag og Hordaland, vert pålagde heimekarantene i 14 dagar etter ankomst. Det har kommuneoverlegen i Sogndal kommune vedteke søndag 15.03.20.

Vedtaket vert gitt tilbakeverkande kraft frå og med 12. mars.

Vedtaket finn du her

Dette karantenekravet er innført i alle kommunane i tidlegare Sogn og Fjordane.

Her finn du meir informasjon om karantene og isolasjon

Dei som er i heimekarantene vil ikkje lenger bli testa og skal heller ikkje kontakte helsevesenet med mindre dei har behov for helsehjelp. Meir informasjon finn du på nettsida til Sogndal legesenter

På nettsidene til Folkehelseinstituttet finn du informasjon om heimekarantene og isolasjon på engelsk, arabisk, dari, farsi, fransk, italiensk, kurmanji, litauisk, pashto, polsk, punjabi, russisk, somali, samisk (nord- og sørsamisk), sorani, spansk, tegalog, thai, tigrinja, tyrkisk, tysk, urdu og vietnamesisk.

Må ha avtalt møte med kommunalt tilsette på førehand

(15.03.20) Dersom du ynskjer møte med kommunalt tilsette, må du avtala dette på telefon eller e-post på førehand. Tiltaket vert sett i verk for å unngå ytterlegare spreiing av koronaviruset.

Det vil, i tida framover, ikkje vera mogeleg å møta opp på kommunehusa og få snakka med sakshandsamarar eller andre utan at dette er avtalt. Me vil, så langt det let seg gjera, freista å løysa naudsyte møte på andre måtar enn med fysisk frammøte.

Innbyggartorga vil framleis halda ope, men også her ber me om at du ringer på førehand og gjer avtale. Telefonnummeret til innbyggartorga er 57 65 25 00.

Me ber dei som må koma innom kommunehusa framover, om å retta seg etter oppslaga å kommunehusa.

Det er innført strenge restriksjonar frå nasjonale myndigheiter, og me ber alle innbyggjarane i Sogndal kommune om å retta seg etter desse.

Personar i karantene vil ikkje lenger bli testa

(13.03.20) Dei som er i heimekarantene vil ikkje lenger bli testa og skal heller ikkje kontakta helsevesenet med mindre dei har behov for helsehjelp.

Treng du å ta kontakt med legekontoret, må du gjera det på telefon. Ved Sogndal legesenter er det oppretta ulike ventesoner for pasientar som har time.

Les meir på nettsidene til Sogndal legesenter

Sosial kontakt og leik

(13.023.20) Helsedirektoratet ber alle om å vera mest mogeleg heime. Born kan omgåast søsken som normalt.

Hovudmålsettinga med tiltaka som er innførte, er å redusera talet  på kontaktar til eit så lågt nivå som mogleg.

Helsedirektoratet sine råd om sosial kontakt og leik med andre born kan du lesa her

Avlyser alle politiske møte

(13.03.20) Sogndal kommune stoggar all politisk møteverksemd ut månaden. Det vil bli gjort ei ny vurdering når me ser korleis situasjonen utviklar seg.

Tilgjengeleg for næringslivet

(13.03.20) I næringslivet vil det vera svært tøffe tider framover. Sogndal kommune og Sogn Næring vonar å kunne hjelpa bedriftene i kommunen vår med god støtte, og me vil fortløpande vurdera tiltak som kommunen kan bidra med.

Les meir på nettsidene til Sogn Næring

Informasjon om Sogn barnevern

(13.03.20) Sogn barnevern er som ei omsorgsteneste vurdert av Sogndal kommune som ein av dei 15 funksjonane som skal vere operative.

Kontoret er stengt for publikum. Møteverksemd skjer etter avtale.

Sogn barnevern kan nåast på tlf. 975 06 095 i ordinær arbeidstid.

Utanom ordinær arbeidstid kan akutte henvendingar rettast til Sogn barnevernsvakt, på tlf. 400 22 988.

Reiser til utlandet

(12.03.20) Alt helsepersonell har forbod mot å reise utanlands frå 12. mars, og førebels ut april 2020. Dette gjeld både tenestereiser og privatreiser.

Andre tilsette i Sogndal kommune vert oppmoda om å unngå fritidsreiser.

Alle som kjem frå reiser utanom Norden, skal i karantene, uavhengig om dei har symptom eller ikkje. Tiltaket har tilbakeverkande kraft frå 27. februar.

Reglar for sjukmelding, omsorgspengar, heimekarantene finn du på nav.no.

Stenger alle skular og barnehagar

(12.03.20) For å stoppa spreiing av koronaviruset, Covid-19, og bidra til å oppretthalda naudsynte helse- og omsorgstenester har Helsedirektoratet vedteke ei rekkje tiltak torsdag. Mellom anna blir alle barnehagar og skular stengde.

Les meir på nettsidene til Helsedirektoratet

Les meir frå Sogndal kommune

Oppmodar til heimekontor

(12.03.20) Dei nasjonale råda er at dei som kan, har heimekontor. Denne tilrådinga gjeld også for dei tilsette i Sogndal kommune.

Stengjer vidaregåande skular

(12.03.20) Alle vidaregåande skular i Vestland vert stengde frå og med fredag 13. mars. Dette gjeld i første omgang for to veker. Elevane vil få nettbasert undervisning i denne perioden, melder fylkeskommunen på sine nettsider.

Også den private vidaregåande skulen i Balestrand, Sygna vidaregåande skule, stengjer. I første omgang vert skulen stengd i to veker frå fredag 13. mars. Også her vert det nettbasert undervising i denne perioden.

Høgskulen på Vestlandet avlyser all undervising, melder høgskulen på sine nettsider. Alle campus vert stengde for studentaktivitet frå og med fredag 13. mars til tirsdag 14. april. Studenter skal ikke opphalda seg på høgskulen sine campus i denne perioden. Alle tilsette ved høgskulen vert oppmoda om å jobba heimefrå, dersom det er mogeleg.

Restriksjonar for besøkande på sjukeheimane

(12.03.20) Det vert innført tilgangskontroll for besøkande til helseinstitusjonane, frå torsdag 12.3 klokka 18. 

Pasientar og bebuarar på sjukeheimane vil, grunna høg alder, ha auka risiko for alvorleg sjukdomsforløp ved smitte av koronaviruset. Me ber difor om at personar som oppfyller eitt eller fleire av kriteria under, ikkje besøkjer sjukeheimane i kommunen:

 • Personar som har vore i område med vedvarande spreiing av koronainfeksjon (COVID-19) dei siste 14 dagane.
 • Personar som dei siste 14 dagane har vort i nærkontakt med nokon som er påvist smitta med koronainfeksjon (COVID-19).
 • Personar som dei siste 14 dagane har hatt teikn til luftvegsinfeksjon. Dette gjeld også heilt milde symptom som ved forkjøling.

Dersom besøk ikkje kan unngåast, må avdelinga der pasienten/bebuaren er, først kontaktast på telefon, slik at naudsynte smitteverntiltak kan setjast i verk.

I tillegg oppfordrar Sogndal kommune sterkt til at pårørande avgrensar talet på besøkande per bebuar til maks 2 faste personar. Bakgrunnen for dette er at me ynskjer å beskytta bebuarane og tilsette med tanke på smitte, då ein pandemi kan ramma sjukeheimane hardt. Me forstår at dette er utfordrande, men håpar på forståing og godt samarbeid.

God hoste- og handhygiene reduserer risikoen for smitte av koronavirus, og besøkande skal følgja grunnleggande smittevernrutinar. Me ber difor om at alle besøkande er ekstra nøye med handhygienen.

Ta gjerne kontakt med sjukeheimen om du har spørsmål.

Du kan lesa meir om sjukeheimar og smittevern mot koronasjukdom her på nettsidene til Folkehelseinsituttet

Avlyser større arrangement

(11.03.20) Det er innført forbod mot arrangement med meir enn 500 deltakarar. Vedtaket gjeld frå 11. mars og førebels ut april månad.
Les meir på nettsidene til Helsedirektoratet
For alle offentlege arrangement med meir enn 100 deltakarar vert det tilrådd risikovurdering før gjennomføring. Arrangøren gjennomfører risikovurdering som så skal godkjennast av kommunen.

For kurs, seminar og andre arrangement som involverer helsesektoren eller deltakarar med andre samfunnskritiske funksjonar bør det utvisast særleg varsemd. Les meir på nettsidene til Folkehelseinsituttet

Utvida tilråding om karantene

(08.03.11) Personer som har vore i område med vedvarande smitte skal halda seg heime i 14 dagar etter heimkomst, uavhengig av om dei har symptom eller ikkje. Ta kontakt med arbeidsgivar og - ved symptom på sjukdom - lege dersom du har vore i desse områda

Les meir om karantene og isolasjon her